MR

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad, MR, bestaande uit twee teamleden en twee ouders. De MR richt zich op schoolorganisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken en adviseert over de voorstellen van Stichting MONTON en de directie van de school. Bij wet is geregeld op welke punten de geledingen instemmings- dan wel adviesrecht hebben. De MR vergadert ongeveer 4 a 5 keer per schooljaar. De vergaderdata staan in de jaarkalender en nieuwsbrieven. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. In voorkomende gevallen kan de MR besluiten dat een deel van de agenda in besloten kring besproken wordt. Ook kan de MR de directie vragen op uitnodiging aan te schuiven.

Samenstelling MR  

Voorzitter:                  

Ouderlid:                    

Teamlid:                     

Teamlid:                     

Voor vragen en/op opmerkingen bereikt u de MR via het volgende mailadres: 

Voor het bestuur van Monton is de gesprekspartner de Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR).

 

MR reglementen en statuten

MR huishoudelijk reglement

MR reglement

MR statuut

 

Contact

  • Montessorischool 'Het Mozaïek'
  • Fazantenkamp 157-158
  • 3607 CH Maarssen
  • 0346-590848