In-, door- en uitstroom

Instroom

De meeste kinderen stromen in als ze vier jaar zijn. Een eventuele instroom van oudere kinderen is in de meeste gevallen het gevolg van verhuizing. Plaatsing van zogenaamde zij-instromers volgt nadat er een kennismakingsgesprek is gehouden met de directie. Wij betrekken altijd onze intern begeleider bij het plaatsen van een zij-instromer. 

Hierbij worden de inschrijfprocedures toegelicht.

Aanmelden

Wij verwachten van onze ouders dat zij de montessori uitgangspunt onderschrijven. Ouders melden hun kind aan met een aanmeldingsformulier. Ongeveer zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt de aanmelding bij voldoende beschikbare plekken, omgezet in een definitieve inschrijving. Ouders ontvangen hiervan bericht en informatie over de groep waarin het kind geplaatst wordt.
Voor vierjarigen die extra ondersteuning nodig hebben wordt bij aanmelding samen met ouders, directie en IB’er gekeken of de school de benodigde ondersteuning kan bieden.

Zij-instroom beleid

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt het probleem dat mogelijk ten grondslag ligt aan de schoolwisseling goed in kaart gebracht. De onderwijsbehoeften van het kind moeten duidelijk zijn, pas dan kunnen wij als school beoordelen of wij het kind een passend onderwijsaanbod kunnen bieden.
Het kind draait 2 dagen mee in de groep. De leerkracht maakt observaties over zijn werkhouding en gedrag.
Er wordt contact opgenomen met de school van herkomst voor aanvullende informatie.
Aan het einde van de procedure nemen de directie, IB’er en leerkracht samen een besluit of de school tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Bij een positief besluit kan het kind, indien er plek is in de groepen, geplaatst worden. Wanneer de school niet tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind, wordt het besluit om niet te plaatsen met motivatie aan ouders verteld.

Doorstroom

In principe stromen leerlingen eenmaal per jaar – aan het eind van een schooljaar – door naar een volgende groep. Het kan echter zijn dat de school – op grond van de sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling van het kind – meent dat kans op een succesvolle overstap naar een volgend leerjaar te klein is. Dit wordt met u besproken in het oudergesprek. Samen met de ouders wordt gezocht naar de beste oplossing in het belang van de leerling. De IB’er van de school heeft hierin een adviserende rol.

Uitstroom

Na acht jaar basisonderwijs is uitstroom naar het voortgezet onderwijs mogelijk. De leerlingen van groep 8 doen in de maand april mee aan de Centrale Eindtoets. Het is een verplichting van het ministerie om de kennisontwikkeling van leerlingen uit deze groep te meten in vergelijking met leeftijdgenoten.
De resultaten van de afgelopen acht jaar (via het leerlingvolgsysteem) en de opvatting van de school en ouders worden meegenomen in de advisering naar het voortgezet onderwijs. Het advies wordt in januari met de ouders, verzorgers van de leerlingen van groep 8 individueel besproken.

We proberen het advies, dat elke leerling uit groep 8 in januari krijgt, zo zorgvuldig mogelijk, gericht vanuit het individuele kind, op te stellen. Geprobeerd wordt voor ieder kind de juiste keuze te maken, zodat het op een school terechtkomt waar het optimaal tot zijn recht kan komen, zo goed mogelijk kan presteren en binnen de daarvoor gestelde termijn het einddiploma kan behalen.

Na inschrijving op een V.O.-school vindt er met de leerkracht en V.O.-school een zogenaamde “warme” overdracht plaats. Hierbij worden de leerlingen doorgesproken, ontvangen de V.O.-scholen een onderwijskundig rapport van de leerlingen en is de overdracht naar de V.O.-school voltooid. 
Van leerlingen, die door omstandigheden de school voor het einde van groep 8 de school verlaten (bijv. door verhuizing) wordt een onderwijskundig rapport geschreven. Hierin staan alle relevante gegevens vermeld, die voor de nieuwe school van belang zijn. Tevens dient er door de school een uitschrijfformulier ingevuld te worden.

Contact

  • Montessorischool 'Het Mozaïek'
  • Fazantenkamp 157-158
  • 3607 CH Maarssen
  • 0346-590848