Stichting Monton

 

Onze school is onderdeel van Stichting Monton, gevestigd  te Amersfoort. Deze Stichting is in 2000 ontstaan uit de verbintenis die een aantal Montessori scholen in Midden Nederland met elkaar zijn aangegaan en is inmiddels uitgegroeid tot een Stichting voor 11 Montessorischolen. De bestuurlijke structuur van de Stichting is sinds 2015 veranderd naar een College van Bestuur (Jeroen Gommers) en een Raad van Toezicht, waarmee tegelijkertijd een nieuwe koers is ingezet. Stichting Monton ziet het als haar opdracht om de Montessorischolen te ondersteunen bij eigentijds Montessorionderwijs en de kwaliteit van de scholen te bewaken. De maatschappij is in ontwikkeling en dat betekent dat kinderen steeds veranderende leerbehoeften hebben. Juist Montessorionderwijs is in staat om op deze veranderende behoeften in te blijven spelen. Bij dit proces van doorlopende afstemming op leerbehoeften van kinderen, speelt Monton een initiërende en faciliterende rol. Daarnaast ziet de Stichting het als haar taak om adequate huisvesting te regelen, moderne media en Informatie Technologie op peil te brengen en te houden, wet en regelgeving voor de scholen uit te werken en te zorgen voor goed werkgeverschap. Stichting Monton vindt het belangrijk om zoveel mogelijk de scholen bestuurlijk te ontzorgen, zodat directeuren zich kunnen richten op hun belangrijkste opdracht; het onderwijskundig leiderschap in de school, met aandacht voor kinderen, ouders en leerkrachten! In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) richten, ouders en leerkrachten die zijn afgevaardigd door de scholen, zich samen op nieuw beleid voor de scholen. Zij doen dit vanuit de Wet op de Medezeggenschap en werken actief samen in commissies rond nieuw te ontwikkelen beleid voor alle scholen van de Stichting.
De identiteit van elke school afzonderlijk wordt bepaald door de directie en het team van de school.

Meer informatie over de stichting vindt u op de website:  www.monton.nl

Het adres van ons schoolbestuur is:

Stichting Monton
Amsterdamseweg 41A
3812 RP Amersfoort
033-3030 260
www.monton.nl

Contact

  • Montessorischool 'Het Mozaïek'
  • Fazantenkamp 157-158
  • 3607 CH Maarssen
  • 0346-590848