Documentatie

Hier vind u documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids 2019-2020
Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. De schoolgids van Montessorischool Het Mozaïek kunt u hier inzien. 

Schoolplan
Een schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Het schoolplan van Montessorischool Het Mozaïek van 2019-2023 kunt u hier inzien.

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel van Montessorischool Het Mozaïek van 2019-2023 kunt u hier inzien. 

Schoolondersteuningsplan
In het schoolondersteuningsplan staat beschreven hoe de interne zorgstructuur op Montessorischool Het Mozaïek georganiseerd is. Het schoolondersteuningsplan van Montessorischool Het Mozaïek van 2016-2019 kunt u hier inzien. 

Inspectierapport
Op 1 februari 2018 heeft de inspectie Montessorischool Het Mozaïek bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Het inspectierapport van Stichting Monton, met als hoofdstuk Montessorischool Het Mozaïek, kunt u hier inzien. 

Interne begeleiding
De intern begeleider helpt leerkrachten en kinderen binnen de school en speelt een centrale rol bij de extra begeleiding van kinderen. Met dit stappenplan willen we u uitleg geven over onze zorgstructuur

Omgangsprotocol
Montessorischool Het Mozaïek wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voor zal stellen bij voorkomend pestgedrag. Het omgangsprotocol van Montessorischool Het Mozaïek kunt u hier inzien. 

Dyslexieprotocol
Het dyslexieprotocol van Montessorischool Het Mozaïek vindt u hier. 

Medisch handelen protocol
Leerkrachten krijgen in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Het is van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt  volgens een vooraf afgesproken en ondertekend protocol. 

Privacybeleid
Stichting Monton vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, vormen het uitgangspunt van dit privacybeleid. Hier vindt u het toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal en hier vindt u de toelichting op het toestemmingsformulier. 

Contact

  • Montessorischool 'Het Mozaïek'
  • Fazantenkamp 157-158
  • 3607 CH Maarssen
  • 0346-590848